Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van MAVU services, gevestigd te Someren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66594340, hierna te noemen MAVU services. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– de opdrachtgever: de natuurlijke persoon, vennootschap onder firma of rechtspersoon aan wie door MAVU services een offerte/aanbieding wordt gericht, dan wel van wie de opdracht uitgaat.
– het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en MAVU services overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door MAVU services geleverde materialen.
– meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door MAVU services.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MAVU services, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door MAVU services uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
5. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden gebruikt, blijven deze algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk buiten toepassing.
6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, danwel een onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient gehandeld te worden naar de geest van deze voorwaarden of bepalingen.

Artikel 3 Offertes, totstandkoming overeenkomst
1. De door MAVU services gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. De opdrachtgever en MAVU services kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden: een vaste prijs(aanneemsom) of op basis van regie. Bij een vaste prijs komen opdrachtgever en MAVU services een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Op basis van regie worden werkzaamheden uitgevoerd tegen een vastgesteld uurtarief voor bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
3. Indien de opdrachtgever het aanbod van MAVU services niet accepteert, is MAVU services gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien en voor zover MAVU services de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
4. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening en vervolgens retournering van de offerte dan wel door de schriftelijke bevestiging door MAVU services waarin de opdracht wordt aanvaard. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden zoals een bevestiging middels mailcontact. Bij kleinere opdrachten wordt een mondelinge afspraak ook gezien als overeenkomst.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van MAVU services, dan wordt MAVU services niet gebonden en komt geen overeenkomst tussen partijen tot stand.
6. Indien op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in de offerte worden aangebracht, wordt door MAVU services een nieuwe offerte uitgebracht of worden deze wijzigingen in een opdrachtbevestiging vastgelegd.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
1. De door of vanwege MAVU services verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters en dergelijke, blijven eigendom van MAVU services en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst danwel na uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever terstond geretourneerd te worden. MAVU services behoudt zich alle rechten betreffende het intellectuele eigendom met betrekking tot deze stukken voor. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe te zijn aangemaand, alsnog in gebreke blijft met voormelde genoemde verplichting, heeft MAVU services het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.
2. Stukken door of vanwege MAVU services verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MAVU services.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen, binden MAVU services niet.
4. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, bestek, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectussen en dergelijke, worden door MAVU services niet teruggegeven of bewaard, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.
5. De opdrachtgever vrijwaart MAVU services tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen MAVU services ingesteld worden.
6. MAVU services behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 5 Prijs en prijsaanpassing
1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij anders vermeld. De kosten verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder in ieder geval begrepen zijn de kosten van vervoer, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, verwijdering van afvalstoffen, emballage, takel- laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de ingangsdatum van overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, waaronder uitdrukkelijk is begrepen een wijziging van (cao)lonen en stijging van de kosten voor brandstof, is MAVU services gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij in de overeenkomst dit uitdrukkelijk is uitgesloten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MAVU services niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor, tenzij anders overeengekomen, dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, berekeningen, het bestek en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door MAVU services gewenste vorm aan MAVU services ter beschikking worden gesteld;
b. de plaats waar de werkzaamheden door MAVU services moet worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is;
c. MAVU services voor de aanvang van eventuele graaf- of sloopwerkzaamheden wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van bekabeling en leidingen;
d. MAVU services voor de aanvang van boor- of hakwerkzaamheden wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van bekabeling en leidingen;
e. de door de opdrachtgever ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat MAVU services hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. MAVU services binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien MAVU services zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
g. MAVU services tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
h. MAVU services voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever;
i. MAVU services vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, tenzij overeengekomen is dat MAVU services zelf voor deze voorzieningen zal zorg dragen;
j. op de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval, tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever staat MAVU services toe naam duidingen en reclame op het terrein of aan het bouwwerk aan te brengen.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is MAVU services gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De overeengekomen opleveringstermijn zal naar evenredigheid worden verlengd. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen van MAVU services
MAVU services staat er voor in dat de werkzaamheden door of namens hem conform de overeenkomst wordt uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van de voorgeschreven materialen en (bouw)stoffen. MAVU services zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat schade als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden aan personen, zaken of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 8 De uitvoering van de overeenkomst
1. MAVU services heeft het recht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten bijstaan, dan wel het recht de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, door derden te laten uitvoeren indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de werkzaamheden is vereist.
2. Overschrijding van het tijdstip waarop de werkzaamheden dienen aan te vangen geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MAVU services is alleen dan in verzuim indien hij van de opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot uitvoering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. MAVU services kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen, dan nadat daarvoor alle noodzakelijke gegevens en bescheiden in zijn bezit zijn en hij een eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. MAVU services is alsdan gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan. MAVU services heeft alsdan recht op vergoeding van door hem reeds voor uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten, alsmede van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die MAVU services met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden reeds is aangegaan, onverminderd het recht van MAVU services voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
4. Indien geen termijn is overeengekomen waarop de werkzaamheden moeten zijn voltooid, wordt een termijn naar redelijkheid en billijkheid door MAVU services bepaald in overleg met de opdrachtgever. De overeengekomen termijn wordt verlengd indien door overmacht, door wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden, of door omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever, van MAVU services niet kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn worden voltooid. MAVU services zal de opdrachtgever alsdan terstond informeren over de gevolgen voor de overeengekomen prijs en de overeengekomen termijn. Indien blijkt dat de werkzaamheden door omstandigheden die niet voor rekening van MAVU services komen onuitvoerbaar zijn, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden. MAVU services heeft alsdan recht op vergoeding van door hem reeds voor uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten, alsmede van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die MAVU services met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden reeds is aangegaan.
5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd kan MAVU services de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 9 Meer- of minderwerk
1. Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen MAVU services en de opdrachtgever besproken, berekend en zo mogelijk schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van MAVU services op verrekening daarvan onverlet.
2. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat MAVU services boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.
3. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen prijs, bij de uitvoering van de overeenkomst door MAVU services te gebruiken materialen en de termijn van voltooiing van de werkzaamheden. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal MAVU services daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. Partijen kunnen een overschrijding van de overeengekomen prijs schriftelijk vastleggen, een mondelinge overeenkomst is ook geldend. De overeengekomen termijn van voltooiing zal naar evenredigheid worden verlengd. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan MAVU services een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.
4. MAVU services behoudt zich het recht voor om kosten voor meerwerk meteen na afronden van genoemde werkzaamheden in rekening te kunnen brengen.

Artikel 10 Schorsing, tussentijds beëindiging werkzaamheden
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te schorsen. Indien MAVU services tijdens deze schorsing voorzieningen aan het werk moet treffen worden deze voorzieningen als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht. MAVU services heeft recht op vergoeding van alle kosten en schade als gevolg van deze schorsing.
2. Schade aan werk tijdens de schorsing ontstaan, is voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, kan MAVU services bovendien vorderen dat aan MAVU services een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door MAVU services betaalde materialen.
4. Indien de schorsing van de werkzaamheden langer dan een (1) maand duurt, is MAVU services gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de werkzaamheden onvoltooid te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het vorig lid van dit artikel te worden afgerekend.
5. Indien de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk wordt doordat het object waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd teniet gaat zonder dat dit aan MAVU services kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakt kosten. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever heeft MAVU services recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.

Artikel 11 Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, door middel van storting op een door MAVU services aangewezen bankrekening. De kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan MAVU services te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum. Een reclame over een factuur schort de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft MAVU services, zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening een rente van een procent (1%) per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente (ex artikel 7:119 BW) hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, en onverminderd de overige rechten welke MAVU services toekomen.
4. MAVU services heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MAVU services kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MAVU services kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Alle kosten, welke voor MAVU services voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door MAVU services en de opdrachtgever gesteld op minimaal tien procent (10%) van de te vorderen hoofdsom. De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
6. Indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen MAVU services van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
7. MAVU services behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
8. Betaling in termijnen is mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen, in welk geval MAVU services steeds bij het verschijnen van een betalingstermijn een termijnfactuur aan de opdrachtgever stuurt.
9. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van MAVU services zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst of anderszins aan MAVU services verschuldigd mocht zijn. Indien MAVU services dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft MAVU services totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling.
10. MAVU services is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op MAVU services te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de opdrachtgever van MAVU services.
11. MAVU services is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens MAVU services, hoe ook ontstaan, is nagekomen, onverminderd het recht van MAVU services op vergoeding van schade, kosten en interesten. Eventuele schade aan gebouwen e.d. als gevolg van de opschorting van de uitvoering van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, behoudt MAVU services zich de eigendom voor ten aanzien van de bij de uitvoering van de werkzaamheden geleverde zaken, tot op het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen en toekomstige verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan MAVU services betreffende:
a. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. de krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
2. Indien MAVU services vorderingen op de opdrachtgever bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de opdrachtgever eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde zaken is voorbehouden volledig voldaan zijn door de opdrachtgever, behoudt MAVU services indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat zij de eigendom van de geleverde zaken verschaft, een bezitloos pandrecht voor, strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van MAVU services op de opdrachtgever. De opdrachtgever is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van vijftig procent (50%) van het netto factuurbedrag voor de geleverde zaken waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever gehouden om MAVU services daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van MAVU services voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
6. Indien derden beslag leggen of voornemens zijn te leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht MAVU services zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7. MAVU services heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens MAVU services in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van MAVU services in betalingsmoeilijkheden verkeert.
8. De opdrachtgever verleent MAVU services danwel een door MAVU services aan te wijzen derde reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MAVU services zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13 Opneming en goedkeuring
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop de werkzaamheden naar de mening van MAVU services voltooid zullen zijn, nodigt MAVU services de opdrachtgever uit om tot opneming over te gaan.
2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van MAVU services en strekt ertoe te constateren of MAVU services aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
3. Nadat opneming heeft plaatsgevonden, wordt door de opdrachtgever aan MAVU services binnen veertien (14) dagen schriftelijk medegedeeld of de werkzaamheden al dan niet zijn goedgekeurd, met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken.
4. Ingeval de goedkeuring wordt onthouden, bevat de mededeling tevens de vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Worden de werkzaamheden goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de betreffende mededeling aan MAVU services is verzonden. Wordt niet binnen veertien (14) dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of de werkzaamheden al dan niet is goedgekeurd, aan MAVU services verzonden, dan worden de werkzaamheden geacht op de veertiende dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
5. Geschiedt de opneming niet binnen acht (8) dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan MAVU services bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met het verzoek de werkzaamheden binnen acht (8) dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan worden de werkzaamheden geacht op de achtste dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het vierde en vijfde lid overeenkomstige toepassing.
6. De werkzaamheden wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien de prijs volledig door de opdrachtgever wordt voldaan, danwel het object waaraan werkzaamheden zijn uitgevoerd door hem (gedeeltelijk) in gebruik wordt genomen. De dag waarop door de opdrachtgever betaald is danwel de dag van ingebruikneming van het object of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van de werkzaamheden of van het desbetreffende gedeelte.
7. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan en geven de opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
8. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
9. Ingeval de voltooiing van de werkzaamheden zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
10. MAVU services zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.). Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

Artikel 15 Garantie
1. MAVU services garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij MAVU services aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het uitgevoerde werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit in de opdrachtbevestiging vermeld te worden.
2. Indien de opdrachtgever MAVU services niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.
3. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MAVU services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
5. Indien en voor zover ten aanzien van bij de uitvoering van de werkzaamheden geleverde zaken een leverancier jegens MAVU services tot enige vorm van garantie gehouden is, gelden uitsluitend de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
Op geleverde gebruikte producten wordt door MAVU services geen garantie verleend tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van MAVU services voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
2. De aansprakelijkheid van MAVU services is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor MAVU services zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
3. MAVU services is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.
4. MAVU services is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de opdrachtgever voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de opdrachtgever voorgeschreven constructie dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de opdrachtgever voorgeschreven toeleverancier, aannemer, onderaannemer of hulppersoon.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, verontreinigd is, of de uit het object komende (bouw)stoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende gevolgen.
6. MAVU services vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van MAVU services, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
7. De in het eerste en tweede lid neergelegde beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor door MAVU services voor de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MAVU services en de door MAVU services bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar, doch met uitzondering van het bepaalde in artikel 15, lid 6 van deze algemene voorwaarden.
9. MAVU services heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 17 Overmacht
1. Indien en voor zover MAVU services zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder een oorzaak welke MAVU services niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, danwel het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie MAVU services goederen of diensten betrekt.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet MAVU services ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.
4. Indien MAVU services bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MAVU services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Ontbinding
1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met MAVU services gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van beslaglegging, faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever is MAVU services gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MAVU services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MAVU services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 19 Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten tussen MAVU services en de opdrachtgever alsmede op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen MAVU services en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank van de woon- of vestigingsplaats van MAVU services. MAVU services heeft in afwijking van het voorgaande, indien hij jegens de opdrachtgever enige vordering pretendeert, het recht de beslechting van die vordering voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. Voor geschillen met een opdrachtgever welke een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dat, binnen een (1) maand nadat MAVU services aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van MAVU services zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Someren, september 2016.